google890debed0804c991.html;
 • Atrakcyjny grzejnik do małego mieszkania

  Atrakcyjny grzejnik do małego mieszkania
  Właściciele małych mieszkań mogą odetchnąć z ulgą - grzejnik o kształcie kwadratu i w ciekawym kolorze sprawi, że przestaniemy myśleć

 • Kolektory płaskie czy próżniowe


  Wiele osób planujących montaż instalacji solarnej prędzej czy później staje przed dylematem, jakie kolektory wybrać: płaskie czy próżniowe? Wbrew pozorom…

 • Bezglikolowe pompy ciepła

  Na polskim rynku instalacji grzewczych czerpiących energię z odnawialnych źródeł przez wiele lat dominowały pompy ciepła wykorzystujące jako czynnik roboczy glikol.

 • Dom energooszczędny

  Każdy etap budowania energooszczędnego domu jest niezwykle istotny, zarówno projektowanie, dobór instalacji grzewczej, wykonanie jak i eksploatacja. Właściwe materiały…

 • Słoma jako źródło energii z biomasy

  W planach rządowych dotyczących gospodarki energetycznej Polski na najbliższe lata, duży nacisk kładzie się na większe wykorzystanie energii z biomasy.

Aktualności

Kolektory słoneczne

W dobie stale rosnących kosztów tradycyjnych źródeł energii, jak ropa czy węgiel, coraz więcej osób rozważa inwestycję w kolektory słoneczne.

Dobieramy grzejniki

Zanim wybierzemy grzejniki do naszego domu, poznajmy ograniczenia w stosowaniu poszczególnych ich rodzajów.

Ogrzewanie podłogowe a tradycyjne

Rośnie liczba osób rezygnujących z tradycyjnego ogrzewania kaloryferowego na rzecz ogrzewania podłogowego.

Regulamin portalu odnawialnych źródeł energii Solarinfo.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:

Definicje i określenia pojawiające się w niniejszym regulaminie należy rozumieć jak następuje:

Wykonawca: Firma Solarinfo.pl, z siedzibą we Wrocławiu…

Zamawiający: Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamawiająca usługę oferowaną w ramach Giełdy Ogłoszeń portalu Solarinfo.pl lub reklamę publikowaną na stronie głównej lub na podstronach portalu.

Cennik Reklam: Zestawienie wysokości opłat za publikację reklam Zamawiającego w portalu Solarinfo.pl.
Rodzaje reklam dostępnych w serwisie:

 • Banner górny - banner to reklama w formie poziomego prostokąta o wymiarach 468x60 pikseli. Zajmuje stałą pozycję na górze strony bezpośrednio pod lub nad winietą.
 • Banner - banner to reklama w formie poziomego prostokąta o wymiarach 468x60 pikseli. Zajmuje pozycję w środkowej szpalcie strony.
 • Billboard - billboard to reklama w formie poziomego prostokąta o wymiarach 750x100 pikseli. Zajmuje stałą pozycję na górze strony, bezpośrednio pod lub nad winietą.
 • Skyscraper - skyscraper (czyli "wieżowiec") to reklama w formie pionowego prostokąta o wymiarach 198x600, umieszczana w bocznej szpalcie strony.
 • Wideboard - wideboard to reklama w formie poziomego prostokąta o wymiarach 968x200. Zajmuje stałą pozycję na górze strony, bezpośrednio pod lub nad winietą. Jest to jeden z największych formatów reklamowych.
 • Śródtekst - reklama w formie prostokąta o wymiarach 300x250 umieszczanego w środkowej szpalcie serwisu. Ze względu na umiejscowienie jest to jeden z najbardziej zauważalnych formatów reklamowych.
 • Artykuł sponsorowany - artykuł napisany przez Klienta lub redakcję portalu, na dowolnie wybrany temat związany z oferowanymi produktami lub usługami. Zamieszczany przez okres … Strona z artykułem przygotowana jest zgodnie z zamówieniem Klienta. Może zawierać logo firmy, zdjęcia produktów oraz banner kierujący do wybranych stron www.
 • Mailing - Jest to list elektroniczny wysyłany do użytkowników kont pocztowych portalu.
 • Video - krótkie filmy reklamowe typu wideo.

Katalog Firm: część serwisu internetowego, zawierająca spis firm działających w branży grzewczej i na rynku Odnawialnych Źródeł Energii.

Giełda ogłoszeń: dział, w którym można umieścić ogłoszenia dotyczące kupna, sprzedaży, oferowanych usług, współpracy, podwykonawców, itp.

Usługa: publikacja oferty Zamawiającego w Katalogu Firm i na Giełdzie Ogłoszeń portalu Solarinfo.pl.

II. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług Portalu Odnawialnych Źródeł Energii, ogólnie dostępnego w Internecie, pod adresem www.solarinfo.pl.
 2. Zapoznanie się Zamawiającego z Regulaminem, jako integralną częścią umowy łączącej Wykonawcę i Zamawiającego jest niezbędne.
 3. Przed rozpoczęciem świadczenia Usługi konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

III. Rejestracja usług, zawarcie umowy oraz jej rozwiązanie

 1. Sposób zamówienia Usługi:
  • Zamawiający składa zamówienie na Usługę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.solarinfo.pl.
  • Zamawiający po zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres mailowy, wskazany w formularzu rejestracyjnym.
  • Z chwilą rejestracji zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy.
  • Wszelkie zmiany w umowie lub świadczeniu Usługi wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  • Składając zamówienie na Usługę Zamawiający składa jednocześnie oświadczenie o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za wykorzystanie informacji, będących przedmiotem ochrony prawnej.
  • Zamawiający jest odpowiedzialny za treść reklam i ochronę praw autorskich materiałów przekazanych do opracowania reklamy.
  • Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody po stronie Wykonawcy, wywołane treścią Usługi. W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie z tytułu naruszenia prawa Zamawiający zobowiązuje się zwolnić portal Solarinfo.pl z odpowiedzialności, zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty sądowe.
  • Wykonawca nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu.
  • Wykonawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia niezgodnego z normami współżycia społecznego, naruszającego dobre obyczaje, wulgarnego, łamiącego prawo lub cechującego się innymi zakazanymi treściami.
  • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wartość merytoryczną i treść ogłoszeń oraz wpisów zamieszczonych przez Zamawiającego lub innych użytkowników portalu.
  • Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści publikowanych ogłoszeń i wpisów bez konsultacji z autorem tekstu.
 2. Zawarcie umowy:
  • Umowa jest zawierana na czas określony. Czas trwania Usługi zostanie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym przed podpisaniem umowy.
  • W trakcie zamówienia usługi Zamawiający zobowiązany jest do podania następujących danych:
   • nazwy firmy;
   • danych teleadresowych firmy;
   • numeru NIP;
   • nazwiska i imienia osoby kontaktowej;
   • adresu e-mail (adres e-mail tylko do wiadomości Wykonawcy, adres nie będzie publikowany w treści ogłoszenia);
  • Umowa w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zostanie wysyłana do Zamawiającego w ciągu 7 dni od akceptacji formularza zgłoszeniowego.
 3. Rozwiązanie umowy
  • Zamawiający może odstąpić od umowy na 30 dni przed wygaśnięciem terminu końcowego Usługi. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną 60 dni przed końcem umowy.
  • Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie jej trwania, za porozumieniem stron. W takim wypadku obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.
  • Wykonawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Zamawiającemu umowy na świadczenie Usługi, w przypadku gdy w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia niniejszego Regulaminu.

IV. Warunki realizacji zamówienia

 1. Realizacja zamówienia i rozpoczęcie Usługi w portalu Solarinfo.pl następuje w momencie podania przez Zamawiającego danych osobowych oraz zaakceptowania przez niego niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie opłaty związane z publikacją w portalu Solarinfo.pl reklam Zamawiającego, są naliczane według Cennika Reklam, dostępnego w serwisie.
 3. Rozliczenie Usługi następuje …..

V. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Zamawiającego, przesłane w Zamówieniu są utajnione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997/Dz. Ust. nr 133 poz. 883 i nie będą udostępniane osobom trzecim. Użytkownik ma prawo dostępu do tych danych oraz ich aktualizowania i poprawiania.
 2. Zamawiający, akceptując Regulamin wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych, na cele Usługi.

VI. Zobowiązania Wykonawcy

 1. Wykonawca dopełni wszelkich starań aby świadczone usługi były najwyższej jakości i przebiegały bez zakłóceń.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji wraz z zabezpieczeniem systemu przed dostępem do niego osób nieupoważnionych.
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw w świadczeniu usług. Przerwy takie mogą być spowodowane awarią lub konserwacją systemu.
 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu spowodowane niezależnymi od niego czynnikami.

VII. Prawa i Obowiązki Zamawiającego

 1. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
 2. Zamówienie przez Użytkownika usługi na stronie portalu Solarinfo.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Zamówienie Usługi oraz rejestracja w portalu są dobrowolne i bezpłatne.
 4. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o wszelkich zaistniałych zmianach w danych, które zostały udostępnione na cele Usługi.
 5. Zamawiający zobowiązany jest do podawania w formularzu zamówienia danych zgodnych z prawdą.
 6. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania usług Wykonawcy wyłącznie zgodnie z polskim prawem. Dodatkowo Zamawiający bierze wszelką odpowiedzialność za informacje i treści z tym prawem sprzeczne.

VIII. Reklamacje

 1. Reklamacja złożona przez Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi powinna zostać sporządzona w tradycyjnej formie pisemnej lub w wersji elektronicznej.
 2. W treści Reklamacji Zamawiający zobowiązany jest do podania danych wcześniej wymienionych w formularzu zgłoszeniowym, tj.:
  • nazwy firmy;
  • danych teleadresowych firmy;
  • numeru NIP;
  • nazwiska i imienia osoby kontaktowej;
  • adresu e-mail
 3. Dodatkowo Zamawiający zobowiązany jest do określenia nazwy i typu usługi, której reklamacja dotyczy.
 4. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres Wykonawcy, podany w stopce redakcyjnej serwisu.
 5. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego w terminie 7 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Zamawiającemu odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz jej uzasadnienie.

IX. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Portal Solarinfo.pl zastrzega, że Regulamin ten może ulec zmianie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go w serwisie Solarinfo.pl.